úterý 15. října 2013

*ANNUAL BOOK AN CAFE* / Výroční kniha An Cafe/

**VÝROČNÍ KNIHA AN CAFE **

An Cafe vydali 144-stránkovou knihu, která představí všech deset let kapely. Od svého vzniku, koncert v Nippon Budokan v roce 2010, po obrazy současného turné po Japonsku.
 Kniha bude vydána 30. října, ale lze ji objednat už od 30. září.
 Cena: 4.410 jenů (plus poštovné)

Pokud vím, zdá se mi, nebude k dispozici v obchodech, pouze prostřednictvím on-line objednání. S tím, že nevíme zatím, zda bude možné ji objednat ze zahraničí.

Kniha je rozdělena do tří částí:
 1.Staré fotografie a rozhovory s Pati Pati.
 + Všechny články s cosplayami Miku
 + Informace o trase.
 + Fotografie, které členové An Cafe dělali během turné a dosud nebyly vůbec zveřejněny.

 2. (pro ty, kteří si koupí knihu)
 + Podepsaná všemi členy skupiny
 + + Poster-kalendář a samolepky

 3. Speciál
 + Pass relaci An Cafe, kde si s nimi můžete promluvit a pořídit snímek. Místo a datum ještě nejsou jasně definovány, ale určitě se bude konat v listopadu. (Pouze pro 200 lidí.)
 + (A něco, co mě skutečně překvapilo ..) je asi jen jedna taková cena .. Nevím přesně, co to bude  (ať už to bude " lístek štěstí", nebo něco jiného), ale nálezce tohoto bonusu..navštíví v jeho vlastním domě.

 Na této stránce si můžete objednat knihu (za předpokladu, že prodej bude k dispozici i mimo Japonsko): http://www.m-on-books.jp/book/idAAA460

 Tak Vážení! To je něco, co musí mít každý Cafekko!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ANNUAL BOOK AN CAFE**

An Cafe released a 144-page book, which presents all ten years of the band. Since its inception, the concert at Nippon Budokan in 2010, the image of the current tour of Japan.
  The book will be published on 30 October, but you can order it from 30 September.
  Price: 4,410 yen (+ shipping)

 I know, it seems to me, is not available in stores, only through online ordering. With that, we do not know yet whether it will be possible to order it from abroad.

 The book is divided into three parts:
  1. Old photographs and interviews with magazine Pati Pati.
  + All articles with  cosplay Miku
  + Route information.
  + Photos that members of An Cafe made ​​during the tour and yet were not disclosed.

  2. (for those who buy the book)
  + Signed by all members of the group
  + + Poster-calendar and stickers

  3rd special
  + Pass session An Cafe, where you can talk with them and take a picture. Place and date not yet clearly defined, but it sure will take place in November. (Only for 200 people.)
  + (And something that really surprised me ..) is probably the only one that price .. I do not know exactly what it is (whether it be "lucky ticket" or something else), but this bonus finder .. visit his own house.

  On this page you can order the book (assuming that the sale will be available outside of Japan) http://www.m-on-books.jp/book/idAAA460

  So, Dear! This is something that every Cafekko must have!